1. INFORMACJE OGÓLNE 

Witryna internetowa prowadzona pod marką Sklep Winnica Goja jest własnością Winnica Goja Wiesław Gój NIP 6761170693, z siedzibą w Burów 98 pod adresem: Burów 98, 32-083 Balice, wpisana do Ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

1. Winnica Goja Wiesław Gój posiada ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr I/35/B/32/2019 z dnia 30-12-2019 r. wydane przez Wójta Gminy Zabierzów na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002 Nr 147 poz. 1231). 

2. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży położony w Burów 98, 32-083 Balice, telefon 501210397, e-mail: poczta@winnicagoja.pl. Za każdym razem, gdy w niniejszym regulaminie jest mowa o sklepie z winami Winnicagoja.pl dotyczy to punktu sprzedaży, o którym mowa w niniejszym punkcie. 

3. Dane zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie sklepu z winami Winnicagoja.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te pełnią jedynie rolę informacji handlowej. 

4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

   a)  Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają

        zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

b)  Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

c)  Regulamin – niniejszy Regulamin witryny internetowej www.sklep.winnicagoja.pl

d)  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.winnicagoja.pl stanowiący platformę sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie stacjonarnego sklepu pod adresem: Burów 98, 32-083 Balice (dalej „Sklep stacjonarny”) prowadzonego przez Winnicę Goja Wiesław Gój, polegającą na zastosowaniu środków komunikacji na odległość do składania oraz ewidencjonowania składanych przez Klientów zamówień, dokonywanej równolegle do sprzedaży tradycyjnej we wskazanym wyżej Sklepie Stacjonarnym;

e)  Towar – znajdujące się w asortymencie sklepu stacjonarnego produkty oferowane z wykorzystaniem sklepu internetowego,

f)  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Winnicą Goja Wiesław Gój (właścicielem Sklepu 

     internetowego www.sklep.winnicagoja.pl) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

g)  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

h)  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

     ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

i)  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

j)  Winnica Goja – Winnica Goja Wiesław Gój NIP 6761170693, z siedzibą w Burów 98 pod adresem: Burów 98, 32-083 Balice

k) Sprzedawca – operator witryny www.sklep.winnicagoja.pl, właściciel Winnicy Goja Wiesław Gój;

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE I INFORMACJA PRAWNA

1.      Niniejszy Regulamin reguluje zasady dokonywania oraz ewidencjonowania zamówień składanych z wykorzystaniem Sklepu internetowego służącego prezentacji Towarów oferowanych przez Sklep  stacjonarny, który w zakresie oferowania oraz sprzedaży artykułów alkoholowych działa na podstawie zezwolenia Wójta Gminy Zabierzów wskazanego w pkt 1 ust. 1.

2.      Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.      zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b.      warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach asortymentu Sklepu stacjonarnego,

c.      warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień z wykorzystaniem Sklepu internetowego realizowanych ze Sklepu stacjonarnego;

d.      zasady zawierania Umów sprzedaży między Klientem a Winnicą Goja z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

3.      Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4.      Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadania komputera osobistego lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie ze Sklepu internetowego, posiadania dostępu do sieci Internet korzystania z dowolnej przeglądarki internetowej (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).

5.      W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

6.      Sklep internetowy przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione korzystanie ze Sklepu internetowego osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Rejestracja w Sklepie internetowym i złożenie zamówienia wymaga potwierdzenia pełnoletniości osoby rejestrującej się lub składającej zamówienie.

7.      Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.winnicagoja.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8.      W odniesieniu do wskazanych w Sklepie internetowym artykułów alkoholowych zawarcie Umowy sprzedaży następuje z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość w posiadającym stosowne zezwolenie Sklepie stacjonarnym, a zamówienie składane i ewidencjonowane z wykorzystaniem Sklepu internetowego realizowane jest ze wskazanego wyżej Sklepu stacjonarnego i z wykorzystaniem wyłącznie znajdującego się w nim asortymentu.

 

3. ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNTOWEJ

1.      Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach, na portalu dostępnym pod adresem www.sklep.winnicagoja.pl

2.      Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego. W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 15 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 28.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Sklep internetowy wymaga podania danych osobowych niezbędnych do złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest sprzedaż napojów alkoholowych. W celu weryfikacji pełnoletniości Klienta witryna internetowa wymaga podania m.in. daty urodzenia. Jednocześnie Winnica Goja zastrzega sobie iż nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych weryfikujących wiek Klienta.

3.     Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w tym danych weryfikujących wiek Klienta. Podanie niepełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi zarejestrowanie się na stronie witryny internetowej i złożenie zamówienia.

4.   Winnica Goja może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;

c. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Winnicę Goja za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Winnicy Goja.

5.      Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Winnicy Goja.

6.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7.      Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 a.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b.      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,

c.      niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Winnica Goja,

e.      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f.       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.        W celu zawarcia Umowy sprzedaży z wykorzystaniem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.winnicagoja.pl, dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Winnicą Goja a Klientem. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na podstawie Zamówień składanych z wykorzystaniem Sklepu internetowego lub telefonicznie są zawierane i realizowane w należącym do Sprzedawcy punkcie sprzedaży położonym pod adresem: Burów 98, 32-083 Balice.

2.            Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.            W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.        Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.        przedmiotu zamówienia,

b.      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów

      dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.       wybranej metody płatności,

d.      wybranego sposobu dostawy,

e.       czasu dostawy.

5.         Akceptacja Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Klienta, iż jest osobą pełnoletnią oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej jego odsprzedaży, na kredyt lub pod zastaw oraz że Klient zobowiązuje się, że odbiór Towaru nastąpi przez osobę trzeźwą.

6.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz  naciśnięcie przycisku       „Potwierdź zakup”.

7.            Wysłanie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem z Winnicą Goja umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów włożonych do koszyka.

8.            Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;

9.            Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 powyżej.

10.      Zawarcie umowy przez Klienta powoduje po jego stronie zobowiązanie do realizacji umowy. Jakiekolwiek zobowiązania Klienta wobec Winnicy Goja wygasają z chwilą odbioru Towaru i zapłaty ceny przez Klienta.

5. PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1.            Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w Winnicy Goja, (Burów 98, 32-083 Balice) w dni robocze, w godzinach od 09:00 do 17:00, do rąk własnych Klienta. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi może być dokonany wyłącznie dla Klienta niebędącego osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.) („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 2) osobom do lat 18; 3) na kredyt lub pod zastaw.”). 

2.            W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta osoba podająca Towary będące napojami alkoholowymi uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta. W wypadku podejrzenia nietrzeźwości Klienta Sprzedawca lub osoba podająca Towary będące napojami alkoholowym może odmówić wydania Towaru. 

3.            Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

4.            W przypadku niemożności dokonania odbioru osobiście Klient może upoważnić do odbioru Towaru pełnoletnią osobę trzecią wskazaną w zamówieniu. Wydanie Towaru następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów Klientowi lub wskazanej przez niego osobie. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję odbioru Towaru za pośrednictwem osoby trzeciej Klient oświadcza, że upoważnia tę osobę do odbioru Towaru w jego imieniu. 

5.            W wypadku odbioru Towaru zgodnie z wyborem Klienta dokonanym na podstawie punktu 5.4 dalsze dostarczenie Towaru odbywa się na zasadach wynikających z odrębnych ustaleń Klienta z osobą trzecią. 

6.            W wypadku opisanym w pkt. 5.5 Towar po odbiorze w Winnicy Goja dostarczany jest pod adres podany w formularzu zamówienia.

7.            Po zawarciu umowy i odbiorze w Winnicy Goja Dostawa Towaru przez osobę trzecią następuje na podstawie upoważnienia udzielonego przez Klienta. 

8.            Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu otrzymania przelewu przez Sprzedawcę. Gotowość do odbioru Towaru następować będzie w ciągu jednego dnia roboczego (24 godziny) pod warunkiem, że płatność została zaksięgowana na koncie Sprzedawcy lub przyjęto zamówienie z płatnością za gotówkę do godziny 13:30, a dzień następujący po nim jest dniem roboczym. W innym przypadku gotowość do odbioru będzie mieć miejsce w terminie od 48 do 72 godzin, począwszy od godziny 09:00 najbliższego dnia roboczego, pod warunkiem, że kolejne dni następujące po nim są dniami roboczymi. 

9.            Sprzedawca dopuszcza możliwość realizacji zamówień składanych telefonicznie tego samego dnia, z tym zastrzeżeniem, że:

      a. termin odbioru Towaru jest ustalany z Klientem indywidualnie;

b. dopuszczalna forma płatności za tak złożone zamówienie to płatność gotówką przy

  odbiorze

10.        Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży w Winnicy Goja jest przekazywany Klientowi najpóźniej w chwili odbioru Towaru. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest prezent – faktura VAT detaliczna nie jest dołączana do przesyłki, lecz wysyłana niezwłocznie na adres płatnika wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. 

11.         Zaleca się, by przy odbiorze Towaru sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią zamówienia (w przypadkach opisanych w punktach 5.5 i następnych rekomenduje się sprawdzić zawartość opakowania w Punkcie Sprzedaży). 

12.        W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia przy odbiorze lub Towar uległ uszkodzeniu celem usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się, by Klient sporządził protokół szkody z wyszczególnieniem wszystkich wad Towaru. W takim przypadku jeden z egzemplarzy protokołu powinien być wydany osobie wydającej Towar w Winnicy Goja (lub w wypadku opisanym w punktach 5.5 i następnych kurierowi), drugi zaś wysłany na adres Sprzedawcy.

 

6. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1.            Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, oraz wszelkie inne składniki.

2.            Obowiązującym strony umowy sprzedaży cennikiem jest cennik znajdujący się na chwilę składania zamówienia w witrynie internetowej www.sklep.winnicagoja.pl

3.            Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.

4.            Rabaty i promocje nie łączą się.

5.            Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.  osobiście gotówką osobiście przy odbiorze Zamówienia w Sklepie stacjonarnym

         b. przelewem na numer konta bankowego: 82 1140 2004 0000 3302 68407731  

             Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej kwoty

             wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie.

6.      Winnica Goja zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.

7.      Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać numer NIP oraz dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.

8.      Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.

9.      W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

10.  Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia dokonania sprzedaży.

 

7. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Klientami będącymi Konsumentami.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za sprzedaż pełnowartościowego towaru bez wad.

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji. Celem usprawnienia procesu reklamacji, zaleca się podanie danych identyfikujących Klienta oraz nr zamówienia.

4. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

5. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy nie wymaga podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

6. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem www.sklep.winnicagoja.pl/formularz odstąpienie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot kosztów nie dotyczy innych kosztów aniżeli najtańsze koszty odbioru Towaru.

9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

14. Opisane ograniczenie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość Towaru i nie pozbawia Klienta prawa do złożenia reklamacji.

15. W celu usprawnienia procesu zwrotu towaru, Sprzedawca zaleca, by wino, które ma być przedmiotem zwrotu wskutek odstąpienia od umowy, nie było otwierane przez Klienta czy też pozbawiane oryginalnej banderoli.

16. Informujemy, iż Klient będący konsumentem, niezależnie od możliwości dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej, ma prawo skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów z przedsiębiorcą, wśród których należy wyróżnić m.in. mediację, arbitraż oraz komisje skargowe. W szczególności, Klient ma prawo skierować wniosek do jednego spośród Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich. Wykaz właściwych jednostek jest obecnie dostępny na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Ponadto Klient w celu ochrony swych praw, ma również prawo zwrócić się o pomoc do właściwych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów lub też do organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. do:

a. Federacji Konsumentów – adresem strony: http://www.federacjakonsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html

b. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich – adres strony: http://konsumenci.org/pomoc-konsumencka,znajdz-pomoc,,1.html

 

8. PRAWA AUTORSKIE

1.      Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Sklepu internetowego www.sklep.winnicagoja.pl, wyglądu Sklepu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83), przysługują wyłącznie Winnicy Goja.

2.      Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań jakichkolwiek treści lub elementów graficznych znajdujących się na witrynie internetowej Sklepu internetowego, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ww. ustawy, bez wyraźnej pisemnej zgody Winnicy, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

 

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.      Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Winnica Goja.

2.      Winnica Goja przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówień składanych przez Klientów.

3.      Winnica Goja przetwarza tylko i wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji składanych przez Klientów zamówień. Obligatoryjne jest podanie przez Klienta danych osobowych tylko w zakresie wskazany w zdaniu poprzedzającym.

4.      Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Winnica Goja, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów Winnicy Goja.

5.      Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Winnica Goja także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

6.      Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na:

a.                  przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Winnica Goja;

b.                 przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Winnica Goja

c.                  Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

  

10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Winnica Goja a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej www.sklep.winnicagoja.pl i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przed zalogowaniem się przez Użytkownika do jego Konta. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

3.      W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Sklepu internetowego, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Sklepu internetowego i możliwość składania zamówienia.

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.